WOŚP 2023

Szanowni Państwo

Jak co roku Centrum Medyczne KORMED w Lubaczowie aktywnie włącza się w zbiórkę na rzecz WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY .

W tym celu kolejny już raz Centrum Medyczne KORMED organizuje akcję  ZADBAJ O SIEBIE POMAGAJĄC INNYM .

Zapraszamy chętnych w dniu 29-01-2023 roku do naszej placówki w Lubaczowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 141 .

Na miejscu wykonywać będziemy badania laboratoryjne .

Opłata za badania będzie zasilała skarbonkę WOŚP udostępnioną w rejestracji Centrum Medycznego KORMED.

W tym dniu wykonasz również  programy profilaktyczne , bo lepiej zapobiegać niż leczyć .

 

 

Serdecznie zapraszamy

Centrum Medyczne KORMED w Lubaczowie

 

 

      

 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wosp.org.pl)

Projekt WyRas

Program „WyRas-Wykryj Raka Skóry”

Centrum Medyczne Kormed sp. z o.o. sp.k. w Lubaczowie we współpracy ze Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn. „WyRas-Wykryj Raka skóry” -realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-2014-2020

Projekt skierowany do osób aktywnych zawodowo.
Adresatami projektu są:
– w zakresie edukacji:
a) osoby aktywne zawodowo tj. osoby w wieku 15-64 lata lub starsze , jeżeli nadal są aktywne zawodowo;
– zakresie badań przesiewowych:
a) osoby w wieku 50-64,
b) osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących zmian;
c) osoby powyżej 65 r.ż. pod warunkiem, że nadal są aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub niepokojących zmian.

Centrum Medyczne KORMED

Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Akredytacja Ministra Zdrowia

Szanowni Pacjenci

Informujemy, że z dniem 9 maja 2022 Centrum Medyczne Kormed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa otrzymuje potwierdzenie spełnienia standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działalności zakładu leczniczego oraz tym samym certyfikat akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia ( certyfikat nr: 2022/P/41 )

Lista placówek z akredytacją Ministra Zdrowia:

https://www.cmj.org.pl/news.php?dzial=all#949

 

Link do certyfikatu:

https://kormed-lubaczow.pl/wp-content/uploads/2022/05/CA-2022-P-41-Lubaczow_9265241_9130699.pdf

 

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy w Centrum Medycznym KORMED

Centrum Medyczne KORMED w Lubaczowie udziela pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, a przybyli do Polski po 24 lutego br. w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

Pomoc medyczna świadczona będzie obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez straż graniczną RP lub odcisk stempla straży granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W Centrum Medycznym KORMED istnieje także możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach narodowego programu szczepień przeciw COVID-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC).

Centrum Medyczne KORMED

Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie dla osób pełnoletnich

W Centrum Medycznym KORMED wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób pełnoletnich.

Od dnia 23 listopada 2021 r. osoby pełnoletnie mają prawo do skorzystania z
nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie na podstawie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w
sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.).
 
 
Oświadczenie do pobrania>

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

 
W sezonie grypowym 2021/2022 Ministerstwo Zdrowia przeprowadza bezpłatną akcję szczepień m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:
 
– osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
– osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
– osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
-nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
– studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
– osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
– osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
– pacjenci:
* zakładu opiekuńczo-leczniczego,
* zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
* hospicjum stacjonarnego lub domowego,
* oddziału medycyny paliatywnej;
– osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
– osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
– funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
– Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
– osoby urodzone przed rokiem 1947 ( tz. osoby urodzone w 1947 , 1948 , 1949 …. itd na chwilę obecną nie kwalifikują się do programu )
 
 
Czytaj więcej

Testy zwalniające z kwarantanny

W Centrum Medycznym Kormed można wykonać testy zwalniające z kwarantanny wjazdowej (granicznej)- zgodnie z najnowszymi zmianami.
Wykonujemy je codziennie od godziny 7.00 do 14.00 oraz w weekendy od 8.00 do 12.00.
Miejsce wykonywania testów: Centrum Medyczne Kormed ul.T. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów
Telefon kontaktowy: 167362115/ 167362115
Szczegółowe informacje na temat kwarantanny wjazdowej można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/szczepienie-i-test-a-zwolnienie-z-kwarantanny-wjazdowej

Szczepienia od 16 roku życia w Cieszanowie

Przypominamy, że już od wtorku tj. 18.05  od godziny 13:00 do 15:00 czekamy na  nastolatków powyżej 16 roku życia, którzy chcą się zaszczepić przeciwko covid19 w naszym punkcie szczepień na sztucznym lodowisku w Cieszanowie. Szczepimy preparatem PFIZER.
📌Ważne:
Osoby niepełnoletnie muszą przyjść na szczepienie z rodzicem/opiekunem prawnym lub mieć ze sobą wypełniony kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej PODPISANY przez opiekuna prawnego.
Zachęcamy więc do wcześniejszego pobrania formularza (wkrótce ma być dostępny na stronie) 👉https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19

Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w punkcie szczepień. Wówczas jednak osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia.