• 16 632 03 10
  • biuro@kormed-lubaczow.pl
  • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Medyczne KORMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych .

Oświadczenie o dostępności dotyczy przedmiotowej strony https://kormed-lubaczow.pl

Data publikacji strony internetowej :

Data ostatniej istotnej aktualizacji :

Data ostatniego przeglądu deklaracji : 2023-08-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mapy i schematy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia :

Deklaracja została sporządzona po przeprowadzonej samoocenie przez Centrum Medyczne KORMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Spis skrótów klawiaturowych i informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów komputerowych.

Przedmiotowa strona została tak zaprojektowana , aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek.

Dla osób słabowidzących dostępny jest czytnik strony oraz możliwa jest zmiana kontrastu i wielkości czcionki tekstu.

Do poruszania się po stronie można używać myszki, touchpadu oraz klawiatury.

Klawisz „TAB” przestawia fokus do każdej z opcji w nawigacji oraz do linków widocznych na ekranie.

Jednoczesne użycie przycisków „SHIFT ” i „TAB” cofnie focus na poprzedni element nawigacji.

Klawisz „ENTER” przeniesie użytkownika na stronę odpowiadającą danemu odnośnikowi w nowym oknie.

Strzałki „PgUP” i „PgDn ” powodują przewijanie strony.

Informacje zwrotne, wnioski i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację telefoniczną, email-ową lub poprzez SMS.

kontakt telefoniczny : 16 632 03 10

kontakt poprzez SMS : 502 761 724

adres email : dc@kormed-lubaczow.pl

Tą samą drogą można składać też wnioski o zapewnienie dostępności oraz o zapewnienie tłumacza języka migowego.

Wnioski o których mowa powyżej można pobrać ze strony:

Wniosek o zapewnienie dostępności w wersji do drukowania

Wniosek o zapewnienie dostępności w wersji edytowalnej

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego w wersji edytowalnej

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego w wersji do druku

Za rozpatrywanie wniosków związanych z dostępnością odpowiada koordynator dostępności.

Dane kontaktowe koordynatora dostępności znajdują się w zakładce Kontakt na stronie głównej lub poniżej :

adres email : koordynator.dostepnosci@kormed-lubaczow.pl

telefon : 502 761 724

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub
aplikacji mobilnej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Medyczne KORMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa posiada dwa obiekty na terenie Lubaczowa oznaczone jako „Budynek A” oraz „Budynek B” .Budynek A posiada bariery architektoniczne utrudniające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Siedziba główna – Budynek B – na lewo od ulicy Tadeusza Kościuszki 141 , 37-600 Lubaczów

Na parterze budynku znajdują się gabinety Medycyny Pracy oraz winda. Na pierwszym piętrze znajdują się gabinety lekarskie i fizjoterapeutyczne ośrodka rehabilitacji. Drugie piętro zajmują gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Do budynku prowadzą trzy wejścia oddalone od siebie o około 10m. Pierwsze i drugie wejście od strony ulicy Tadeusza Kościuszki 141 to wejścia do ośrodka Medycyny Pracy, znajdują się one na parterze i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Trzecie wejście przewidziane dla osób niepełnosprawnych ruchowo to ostatnie wejście po lewej stronie . Przy wejściu dla osób niepełnosprawnych jest dzwonek do przywołania pracownika, który może otworzyć drzwi i pomóc przy wejściu do budynku i windy. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Winda znajduje się prawie na wprost drzwi wejściowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W rejestracji na drugim piętrze znajduje się mobilna pętla induktofoniczna dla osób niedosłyszących. Na przeszklonych drzwiach znajduje się informacja graficzna o dostępności pętli induktofonicznej.

W rejestracji jak i w gabinetach lekarskich można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego. Usługa dostępna jest po zgłoszeniu w dni robocze robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki.

W budynku przy drzwiach do windy znajdują się oznaczenia numerów pięter w języku Braillea oraz oznaczenia kontrastowe.

Na drugim piętrze po wyjściu z windy kierując się na prawo wchodzimy do poczekalni. Przy wejściu do poczekalni po lewej stronie znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta oznaczona jest piktogramem i napisem w języku Braillea.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek A – na prawo od ulicy Tadeusza Kościuszki 141 , 37-600 Lubaczów

W budynku na parterze znajdują się gabinety lekarzy specjalistów oraz pracownia RTG. Do budynku prowadzi wejście główne na prawo od ulicy Tadeusza Kościuszki 141. Wejście główne jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli induktofonicznej ale w razie potrzeby dostarczana jest ona z Budynku B. W rejestracji jak i w gabinetach lekarskich można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego. Usługa dostępna jest po zgłoszeniu w dni robocze robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea ani oznaczeń kontrastowych. Nie ma też toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych znajduje się około 50m od wejścia głównego. Miejsce postojowe wyznaczone jest przy budynku B.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnych.