• 16 632 03 10
  • biuro@kormed-lubaczow.pl
  • Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141/7

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Opieka w domu pacjenta inaczej Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
W ramach opieki długoterminowej pacjent może skorzystać ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w warunkach domowych.

WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ
Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej..

Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnionej Skali Barthel- w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 0 – 40 pkt.
Oceny dokonuje lekarz kierujący pacjenta (lekarz POZ lub lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala) oraz pielęgniarka POZ

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ w przypadku braku miejsc pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem lub jego opiekunem faktycznym i jego rodziną termin pierwszej wizyty w trakcie której dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel i ustala plan opieki
w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, zapoznaje rodzinę z nimi.

Pielęgniarka wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta. Fakt wykonania przez pielęgniarkę czynności pacjent potwierdza każdorazowo podpisem w karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej wraz z datą wykonania tej czynności. W przypadku niemożności podpisania przez pacjenta potwierdzenia czynności dokonuje opiekun faktyczny lub osoba upoważniona przez pacjenta.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00.
Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.
Wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

Świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji po godzinie
20 do 8 rano dnia następnego, zapewnia świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Do zadań Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej należy:
• świadczenie usług pielęgniarskich we współpracy z lekarzem rodzinnym;
• udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem
w środowisku domowym,
• prowadzenie edukacji zdrowotnej osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
• udzielanie pomocy w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.
Zadania te realizują pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa rodzinnego.
 
 

więcej informacji na stronie :

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Załączniki:

skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową

Karta oceny Barthel